Eiendommene som berøres av tiltaket er gnr 39 bnr 1-2 og 8-9 i Skjervøy kommune. Det har vist seg vanskelig å avgjøre med sikkerhet hvems som er rette hjemmelshavere til eiendommen.

For å sikre at eventuelle ukjente grunneiere og rettighetshavere skal få anledning til å uttale seg, legges søknaden i sin helhet ut for gjennomsyn på vår hjemmeside. Se også kunngjøringen i vedlagt link fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Frist for uttalelser er 31.03.2020 jf oreigningsloven § 12 annet ledd.

Uttaleleser og spørsmål knyttet til ekspropriasjonsprosessen kan rettes til:

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

eller

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Kristiandsand DA

v/ advokatfullmektig Thomas Åtland Ellefsen

Tlf. 922 64 194

Epost: tae@svw.no